fbpx
#bb3827
ניירות מדיניות

הזכות לחיסון: נייר מדיניות של זולת ורופאים לזכויות אדם

מאת: ד"ר עו"ד שלי קמין-פרידמן
3 בינואר, 2021

נייר מדיניות זה של מכון זולת, אשר נכתב בשיתוף עם ארגון “רופאים לזכויות אדם”, מתפרסם בתחילת הסבב השני של חיסוני הקורונה. הוא מציג שורה של דרישות לממשלת ישראל בנוגע למדיניות החיסונים ומציע המלצות יישומיות למקבלי ההחלטות, מפרספקטיבה של נושאי זכויות אדם, עליהן משפיעה מדיניות החיסונים.

נייר המדיניות מתמודד עם שאלות הנוגעות לפעולות הממשלה, מחיריה והשלכותיה, ועם זאת לוקח בחשבון את אילוצי ההתמודדות עם מגפה חדשה, והצורך בהיערכויות נרחבות בהיבטים השונים של המדיניות הציבורית תוך זמן קצר.

הנייר יציג המלצות מדיניות, ששלוש העיקריות בהן הן:

 1. מימון מבצע החיסונים על ידי תקציב מיוחד, על מנת שלא לפגוע בתקציב הבריאות.
 2. חיסון חינם, גם למהגרים, למבקשי מקלט, ולאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים.
 3. ככל שיוכח כי החיסון מונע העברה של הנגיף, ניתן לשקול מניעת העסקתם של אנשי צוות רפואי המסרבים להתחסן בעבודה עם מטופלים בסיכון, והעברתם לתפקידים אחרים. צוותים רפואיים המביעים התנגדות לחיסון, יציינו כי עמדתם שונה מן העמדה המקובלת בקהילה המדעית.

עוד מתוך ההמלצות:

 • רכישה ציבורית בלעדית של החיסונים כדי למנוע “קיצורי דרך” למי שיכול לשלם.
 • הקפדה על אספקת חיסונים שוויונית, מבלי להזניח פריפריה גיאוגרפית וחברתית.
 • הנגשת החיסונים באמצעות “יישוג” (Outreach) לאוכלוסיות בסיכון, כולל זקנים סיעודיים החיים בקהילה ומרותקים לבתיהם.
 • שקיפות בכל תהליכי קבלת ההחלטות.
 • קבלת החלטות בידי מומחים בתחומים מגוונים ומנציגי מגזרים שונים באוכלוסייה.
 • הנגשת המידע לקבוצות אוכלוסייה שונות (אוכלוסייה ערבית ואחרים) וגיוס מובילי דעה בקהילות השונות.
 • הצגת ההתחסנות כאחריות חברתית, אשר תוביל ל”חסינות קהילה”.
 • מחויבות להשתתף במאמצי קידום הוגנות וצדק גם ברמה הבינלאומית.
זכות החיסון מאת ד”ר שלי קמין-פרידמן