fbpx
#bb3827
ניירות מדיניות

עיתונאים תחת מתקפה: יוזמות חקיקה להגנה על אנשי תקשורת

בנייר מדיניות זה אנחנו מבקשים לשנות את הפרדיגמה הבסיסית של הדין הישראלי ביחס לתקשורת החופשית במדינה: במקום הגבלות חוקיות על חופש העיתונות אנחנו מבקשים ליצור הגנות על העיתונאיות, העיתונאים ואנשי התקשורת. בנייר המדיניות יפורט האופן בו ההסתה המתמשכת מצד הממשלה והעומד בראשה נגד התקשורת החופשית הובילה לאלימות של פעילים קיצוניים ושוטרים כנגד עיתונאים אשר מבצעים את תפקידם.

מאת: אייל לוריא-פרדס ועינת עובדיה
2 בספטמבר, 2020

תקציר מנהלים

בנייר מדיניות זה אנחנו מבקשים לשנות את הפרדיגמה הבסיסית של הדין הישראלי ביחס לתקשורת החופשית במדינה: במקום הגבלות חוקיות על חופש העיתונות אנחנו מבקשים ליצור הגנות על העיתונאיות, העיתונאים ואנשי התקשורת. בנייר המדיניות יפורט האופן בו ההסתה המתמשכת מצד הממשלה והעומד בראשה נגד התקשורת החופשית הובילה לאלימות של פעילים קיצוניים ושוטרים כנגד עיתונאים אשר מבצעים את תפקידם.

במסגרת נייר זה, אנחנו במכון זולת – לשוויון וזכויות אדם, מציעים את שני הצעדים האופרטיביים הבאים:

  • תיקון לחוק העונשין אשר יקבע עבירה פלילית נגד אנשים שתוקפים עיתונאים בעת מילוי תפקידם. יתרה מזו, בהצעת החוק מוצגת שורה של מקרים אשר יחשבו כתקיפת עיתונאי בנסיבות מחמירות, וביניהם אלימות משטרתית כלפי אנשי תקשורת.
  • תיקון לחוק הטרדה מאיימת אשר ייקבע שיקול דעת מחמיר בעת בחינה של היועמ”ש קובלנות של עיתונאים על הטרדה מאיימת. בנוסף, בחוק מוצע מנגנון של פיצוי ללא הוכחת נזק אם הופר צו כאמור, במקרה של עיתונאי.